Potrebujete poradiť? 0917 446 827
Vyskúšajte konzultáciu zdarma

Konzultácie pred vyšetrením vám poskytneme zdarma. Stačí nás kontaktovať.

Informácie o spracúvaní osobných údajov pacientov/klientov

Pri výkone našej činnosti a poskytovaní služieb dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Pre našu spoločnosť REMEDIUM, s.r.o.  je riadne spracúvanie Vašich osobných údajov pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás veľmi podstatná, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

Prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na dodržiavanie zákonných povinností a zásad ochrany osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na: info@hebe.sk

Ak Vám po prečítaní tohto dokumentu bude čokoľvek nejasné alebo si nebudete niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. Neváhajte nás teda kedykoľvek kontaktovať na info@hebe.sk alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa (nižšie).

Kto spracováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ:

REMEDIUM, s.r.o., 2037, Bardejovské Kúpele 086 31
IČO: 46 403 884
Kontakt na prevádzkovateľa:   0917 44 68 27, info@hebe.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: info@hebe.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Aké osobné údaje spracovávame?

Prevádzkovateľ o Vás v papierovej alebo elektronickej forme spracúva nasledovné osobné údaje:

Bežné osobné údaje: pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečby, v rozsahu stanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, štátna príslušnosť, pohlavie, vek, povolanie, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych, údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies).

Osobitná kategória osobných údajov (citlivé údaje): a to údaje o zdraví. Najmä  zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobách, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, údaje o odobratom, spracovanom, testovanom, konzervovanom, skladovanom a distribuovanom ľudskom tkanive alebo ľudských bunkách, ktoré vedie tkanivové zariadenie podľa osobitného predpisu, výška, telesná hmotnosť, údaje o zdraví aj Vašich príbuzných a blízkych a ďalšie údaje o zdraví nevyhnutné k tomu, aby sme Vám poskytli riadnu zdravotnú starostlivosť.

Na aký účel a na akom právnom základe spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Pri poskytovaní služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (plnenie zmluvy):  za účelom poskytovania služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Vám ako pacientovi/klientovi, ako aj pre plnenie zmluvy. Pre tento účel je poskytnutie vašich osobných údajov zákonnou požiadavkou a bez ich poskytnutia Vám nebude môcť byť poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo služba s ňou súvisiaca.

Uplatňovanie právnych nárokov našej Spoločnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie osobných údajov pre účely uplatňovania právnych nárokov našej Spoločnosti v súdnych, mimosúdnych, rozhodcovských, správnych, exekučných, konkurzných a reštrukturalizačných konaniach. Predmetné osobné údaje naša Spoločnosť nevyhnutne potrebuje k tomu, aby mohla účinne uplatniť svoje oprávnené nároky a práva. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať.

Žiadosti o nápravu, podnety a sťažnosti (na základe oprávneného záujmu): ide o spracúvanie kontaktných údajov našich klientov/pacientov ako aj iných fyzických osôb, ktoré našej Spoločnosti zasielajú žiadosti o nápravu ako aj iné podnety a sťažnosti súvisiace najmä s poskytovaním služieb a zdravotnej starostlivosti zo strany našej Spoločnosti. Nakoľko je naša Spoločnosť v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky povinná poskytovať riadnu zdravotnú starostlivosť našim klientom/pacientom a zároveň má naša Spoločnosť zásadný záujem na riadnom poskytnutí zdravotnej starostlivosti ako aj to, že našej Spoločnosti záleží na spokojnosti našich klientov/pacientov, osobné údaje na predmetný účel naša Spoločnosť spracúva, aby na tieto žiadosti, podnety a sťažnosti mohla riadne reagovať a prípadne poskytnúť nápravu, ak by niektoré žiadosti o nápravu alebo sťažnosti boli oprávnené. Súčasne musí byť naša Spoločnosť schopná preukázať vybavenie žiadostí o nápravu a sťažností, na čo dohliada aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR a iné orgány príslušné na výkon dozoru. Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú, právo namietať, pričom bližšie informácie k právu namietať sú uvedené nižšie.

Na základe Vášho súhlasu – na marketingové účely a propagáciu spoločnosti, propagáciu služieb, zliav, bonusov ako aj zisťovanie spokojnosti klientov so službami spoločnosti, propagácia formou sociálnych sietí.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby ste mohli  byť oslovovaný s ponukami služieb a akcií. Váš akýkoľvek slobodný súhlas, ktorý jednoznačne potvrdíte svojím podpisom môžete kedykoľvek odvolať osobne, písomnou formou zaslanou do sídla Prevádzkovateľa, alebo emailom na   HYPERLINK „mailto:info@hebe.sk“ info@hebe.sk. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Budú Vaše osobné údaje poskytované iným príjemcom?

Zoznam príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

ROVNANE consulting, s.r.o. Horská 556/6, 059 35 Batizovce- Dohľad nad ochranou osobných údajov a výkon zodpovednej osoby

WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava – Prevádzkovateľ servera pre web www.hebe.sk

Makromedia s.r.o., Nobelova 8, 831 02 Bratislava – Marketingová agentúra

Google Czech Republic, s.r.o., Stroupežnického 3191/17, Praha 5 – Poskytovateľ softvéru Google Analytics

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand, Canal Harbour, Dublin 2 Írsko – Sociálne siete využívané na marketingové účely propagácie prevádzkovateľa.

Budú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín?

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje na tento účel spracúvané?

Vaše  osobné  údaje uchováva Prevádzkovateľ po dobu  20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Pri uplatňovaní právnych nárokov po dobu, ktorá je nevyhnutná k uplatňovaniu práv a nárokov našej Spoločnosti, najkratšie po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, najviac však po dobu desiatich (10) rokov. V prípade iniciovania súdneho alebo správneho konania, bude naša Spoločnosť spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné súdne alebo správne konanie.

Pri uplatňovaní Žiadosti o nápravu, podnety a sťažnosti po dobu nevyhnutnú na úplné vybavenie žiadostí, podnetov a sťažností, najviac po dobu desiatich (10) rokov pre účely evidencie a prípadnej kontroly zo strany dozorného orgánu ako aj pre prípad súdneho sporu alebo iného uplatňovania práv a nárokov našej Spoločnosti po dobu trvania premlčacej doby podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu 5 rokov platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje Prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie  doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

Aké sú Vaše práva v súvislosti s týmto spracúvaním?

Na základe písomnej žiadosti, ktorá je umiestnená na našom webovom sídle  HYPERLINK „http://www.hebe.sk“ www.hebe.sk ste oprávnený si od Prevádzkovateľa uplatniť:

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa § 21 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich.

Právo na opravu osobných údajov

Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:
a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Uplatnením práva vyššie  uvedeného v odseku nie je dotknuté právo podľa § 23. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má:

(1) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
(2) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
(3) Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
(4) V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
(5) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8.
Právo súhlas odvolať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na:

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
(2) Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie
a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
(3) V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
(4) Rozhodnutia podľa odseku 2 sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Dochádza  pri spracúvaní  Vašich osobných údajov  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Pri  spracúvaní  Vašich osobných  údajov nedochádza  k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Tieto stránky používajú cookies. Prečítajte si na čo používame cookies a tiež ako chránime osobné údaje.